Política de cookies

ÚS DE COOKIES

BICICLOT, S.C.C.L podrà utilitzar cookies per a personalitzar, facilitant la navegació de la persona usuària en la seva pàgina Web. Els cookies s’associen únicament a usuàries anònimes i, un ordinador en concret i, no proporcionen referències que permetin personalitzar dades d’aquest, podent configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació d’aquests, sense que això perjudiqui la possibilitat de la usuària de poder accedir a les diferents zones de la Web, excepte a la zona privada.

ENLLAÇOS EN LA WEB

El lloc web https://rebiciclem.com, pot disposar d’enllaços i/o enllaços a altres llocs web que poden resultar d’interès per als seus usuàries.

BICICLOT, S.C.C.L no exerceix cap mena de control sobre aquests llocs ni sobre els seus continguts, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat sobre aquests, no garantint; la seva disponibilitat tècnica, qualitat, exactitud, veracitat, el compliment de polítiques de privacitat, etc. pel que l’usuari accedeix al contingut dels esmentats llocs en les condicions d’ús que regeixin en aquests, sota la seva exclusiva responsabilitat.
No es podran establir enllaços en altres pàgines Web a aquest lloc, tret que BICICLOT, S.C.C.L ho autoritzi.

Si hi hagués enllaços en altres llocs web a les nostres pàgines, no hauria de suposar-se en cap cas l’existència de relacions entre BICICLOT, S.C.C.L i la persona propietària de la pàgina Web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de BICICLOT, S.C.C.L dels seus continguts o serveis.

CONDICIONS D’ÚS

Pel simple accés a la Web o a qualsevol dels serveis en ella integrats, l’usuari es compromet a utilitzar-los de manera diligent i correcta, assumint les presents condicions i conforme a la llei, la moral i l’ordre públic. En concret, l’usuari assumeix les següents obligacions:

  1. No utilitzar els continguts i/o la informació continguda en aquesta Web per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda o qualsevol altra fi comercial o per a recollir, emmagatzemar o tractar dades personals.
  2. Abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre, de BICICLOT, S.C.C.L, o d’un tercer que figurin en la Web i en cadascun dels serveis oferts a través d’aquesta.
  3. Abstenir-se d’eludir o manipular qualsevol dispositiu tècnic establert per a la protecció dels seus drets per BICICLOT, S.C.C.L o per tercers, en la Web, en els serveis en ella integrats o en qualsevol dels elements, materials o informació obtinguts en aquesta.
  4. No usar ni aplicar recursos tècnics, lògics o tecnològics per a beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de l’explotació no autoritzada dels serveis o continguts de la Web.
  5. No introduir, emmagatzemar o difondre a través de la pàgina Web o de qualsevol dels serveis en ella continguts, cap programa d’ordinador, virus, codi, i, en general, no dur a terme actuacions que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la Web, els equips, sistemes, xarxes, programes, dades o informacions de BICICLOT, S.C.C.L o dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer, o impedir la normal utilització o gaudi de la Web o dels serveis vinculats.
  6. Respondre dels danys i perjudicis que pogués sofrir BICICLOT, S.C.C.L., treballadors, clients, proveïdors, usuaris o tercers en general, a conseqüència de l’incompliment de les presents condicions generals o de les condicions particulars que fossin aplicable als serveis integrats en la Web, obligant-se a deixar indemne a BICICLOT, S.C.C.L., treballadors, clients i proveïdors enfront de qualsevol reclamació, demanda o sanció que pogués ser formulada o imposada com a conseqüència directa o indirecta del referit incompliment.
  7. En cas de registrar-se, l’usuari s’obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades i a mantenir-los actualitzats.
  8. No usar, transferir, distribuir o disposar de la informació inclosa en el servei de manera que competeixi de manera deslleial amb BICICLOT, S.C.C.L.
VARIS:

BICICLOT, S.C.C.L. es reserva el dret a efectuar sense avís previ, les modificacions que estimi oportunes sobre la seva pàgina Web.

BICICLOT, S.C.C.L es reserva el dret a denegar o retirar la possibilitat d’accés al seu Web a l’usuari que incompleixi les condicions d’ús d’aquest, indicades en el present Avís Legal, exercint, si escau, les accions civils i penals que li corresponguin.

BICICLOT, S.C.C.L, no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar per errors i/o omissions en els continguts, disponibilitats, transmissions de virus, programes maliciosos etc. que es poguessin produir, malgrat tenir adoptades les mesures de tota índole que hem considerat necessàries i, apropiades per a evitar aquest tipus de circumstàncies.
Cas de controvèrsia o, reclamacions, les mateixes es procuraran resoldre amb caràcter previ entre les parts. En el supòsit de no arribar a acord, les parts acorden sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de Barcelona.