Política de privacitat

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

BICICLOT, S.C.C.L. informa les persones usuàries del seu lloc web sobre la seva Política de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant PPDP), d’acord amb la Llei 15/1999 de 13 Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD), amb la finalitat que aquests decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se’ls sol·licitin en la seva pàgina Web.

BICICLOT, S.C.C.L. es reserva el dret de modificar el seu PPDP d’acord amb el seu criteri, a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix enllaç, on l’usuari podrà tenir coneixement de la PPDP actual. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix a l’enllaç.

BICICLOT, S.C.C.L. és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris en els diferents formularis de la Web, i compleix amb el deure d’inscripció dels fitxers de caràcter personal en l’Agència de Protecció de Dades, així com la resta d’obligacions que imposa la normativa vigent.

La finalitat d’aquests fitxers, és donar una informació més detallada i personalitzada sobre l’empresa, productes o sobre qualsevol dubte o informació que sigui sol·licitada, la de gestionar el procés de compra i serveis. No se cediran dades a tercers, no entenent com a cessió, el tractament que empreses col·laboradores prestin a BICICLOT, S.C.C.L. d’acord amb el descrit en l’Art. 12 de la LOPD.

La persona responsable del fitxer es compromet a complir amb l’obligació de secret establerta en la legislació aplicable, respecte de les dades personals continguts en els fitxers automatitzats. Així mateix, s’informa l’usuari de la seva facultat d’exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb el que s’estableix en la LOPD i, altra normativa aplicable a aquest efecte a través de biciclot@biciclot.coop, enviant una carta al Responsable del Fitxer, amb domicili en Carrer de Pere IV 58, Barcelona (Barcelona).

Si vostè té alguna informació, suggeriment o consulta que fer en algun tema relacionat amb la seguretat dels sistemes de comerç electrònic i/o amb la Política de Protecció de Dades Personals, li agrairem enviï un correu a l’adreça a dalt indicada i, en “Assumpte” escrigui “Consulta Suggeriment”.

Si el motiu del contacte amb BICICLOT, S.C.C.L. fos una reclamació o queixa que tingués relació amb qualsevol vulneració de la seva privacitat o una reclamació per fallades en la seguretat dels seus sistemes de comerç electrònic, pot enviar un correu indicant en el camp “Assumpte” la paraula “Reclamació” al compte de correu que a dalt s’indica, o pot trucar-nos per telèfon al número 93 307 74 75, en dies laborables, en horari de 9h a 14h

BICICLOT, S.C.C.L. es compromet a donar una solució a la seva reclamació o queixa en un termini de 15 dies, notificant-la-hi pel mitjà que vostè ens indiqui. Cas que no estigui d’acord amb aquesta solució, serà l’Agència de Protecció de Dades i, en el seu cas, els Jutjats i Tribunals de Barcelona els que tenen competència per a resoldre qualsevol disputa.